1-3 maja
Dodane przez Nauczyciel dnia Kwiecień 26 2018 20:56:19


Dni 30 kwietnia, 2 maja oraz 4 maja 2018 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych-wychowawczych .

1 maja - Święto Pracy

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja1 maja - Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku, corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto państwowe obchodzone od 2004, wprowadzone na podstawie ustawy z 20 lutego 2004.
2 maja 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.227 lat temu - 3 maja 1791 r. - Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.Według prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 roku, oraz 11 listopada 1918 roku i 4 czerwca 1989 roku.
Konstytucja 3 Maja, będąca skutkiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Polsce po I rozbiorze (1772), pozostawiała w Polsce ustrój stanowy, wprowadzając jednak pewne zmiany. Zmniejszono wpływy polityczne magnaterii na zarząd kraju poprzez wykluczenie z sejmików szlachty nie posiadającej ziemi, będącej warstwą najbardziej podatną na wpływy i przekupstwo.
W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania.

Czytaj więcej pod kreską....
1918-2018 DĄB NIEPODLEGŁOŚCI W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Nasza szkoła i parafia zorganizowały uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała otwarty charakter, była skierowana do wszystkich, którzy pragnęli uczcić to święto.

Najpierw w kościele, z udziałem pocztów sztandarowych, została odprawiona msza święta, po której ucz. kl. VI, przygotowani przez p. L. Rosiecką, przedstawili okolicznościową akademię, ukazującą losy Polski od I rozbioru do zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja. Doskonała recytacja, a także stroje odpowiednie do czasów przyciągały uwagę widzów. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny, pod opieką p. B. Pałki. Brawa, które po występie otrzymali artyści długo rozbrzmiewały w kościele.

Z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Lublinie szkoły, które wypełniły odpowiednie wnioski otrzymały sadzonki dębów. Nasza szkoła znalazła się w gronie 500 szkół w województwie lubelskim i dlatego po występie uczniów, wszyscy udali się przed szkołę, gdzie odśpiewano hymn narodowy, a dyrektor szkoły Andrzej Pastuszak odczytał list okolicznościowy od Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego, skierowany do społeczności szkolnej. Następnie odbyło się sadzenie dębu jako symbolu obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz Dąb Niepodległości posadzili: Ryszard Golec – Lubelski Kurator Oświaty, Adam Kuna – Wójt Gminy Niedrzwica Duża, Rafał Dziekanowski – Przewodniczący Gminy Niedrzwica Duża, Marek Krakowski – Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej w Lublinie, Janusz Różycki – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Lublinie, Krzysztof Jaśkowski – Przewodniczący Rady Rodziców oraz Agnieszka Niezgoda – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Smacznym akcentem na zakończenie uroczystości był bigos przygotowany przez Panie kucharki, a sponsorowany przez Radę Rodziców.

Mamy nadzieję, że posadzony przy szkole dąb będzie trwałym pomnikiem przypominającym o ważnych wydarzeniach w dziejach naszej Ojczyzny. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami.
Czytaj więcej pod kreską....
Rozszerzona zawartość newsa
Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr ziemskich i uzyskiwania szlachectwa.

Utrzymując poddaństwo chłopów konstytucja pozbawiała jednak szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę.

Postanowienia konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy tolerancji dla innych uznawanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, składający się z sejmu - 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast - oraz senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla), którego rolę znacznie zmniejszono.

Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała dwa lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu "poprawy konstytucji".

Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Zniesiono wolną elekcję; po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię.

Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, przewidując stworzenie stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunału Koronnego i sądów asesorskich.

Próba wprowadzenia konstytucji w życie została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Konfederacja Targowicka (zawiązana przez przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej i pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja) i wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Polski.

W opinii prof. Zofii Zielińskiej z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Konstytucja 3 Maja stanowiła zasadniczy zwrot w porównaniu z ustrojem wcześniejszym, zdecydowanie republikańskim. Silna jak na polskie tradycje centralna władza wykonawcza, silna w niej pozycja króla, wreszcie istotne prerogatywy, jakie zachowywał władca w sejmie, przesądzają o tym, że ustrój stworzony przez Ustawę Rządową możemy uznać za monarchizm, którego granice wyznaczała konstytucja, a więc za monarchizm konstytucyjny.

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.